Urtehagen barnehager

Urtehagen barnehager består av 4 barnehager, alle i Bydel Gamle Oslo. Nær 250 barn kommer daglig til barnehagene i gode og spennende miljøer.

 

Vi ønsker dere velkommen til Urtehagens barnehager!

 

For mer informasjon om Urtehagen barnehager  klikk her

 

Gode tilbud

Vi i Urtehagen barnehager vil gjerne være med å gi gode tilbud til barn. Vi skal "ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling" (Barnehageloven). Dette er barnehagenes oppgave.

Grunnleggende verdier i barnehagene

Barnehagene skal bygge på grunnleggende verdier "slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene" (Barnehageloven).

De fleste av Urtehagens barnehager har et nøytralt livssynsmessig grunnlag. To barnehager har et islamsk grunnlag. "Barnehagen skal lære barna om tro og verdier. Opplæringen til tro er hjemmets ansvar" (Barnehageloven).

Foreldrenes ansvar

Fordi foreldrene har ansvaret for barnas oppdragelse, skal barnehagene drives i samsvar med de ønsker foreldrene har for omsorg og oppdragelse av barna. Det betyr likevel ikke at foreldrene kan detaljstyre barnehagen. Ved uenighet om aktiviteter og liknende, skal barnehagen velge en linje som hjemmene i alminnelighet vil kunne slutte seg til.

Trivsel og glede

Skaperglede, undring og utforskertrang er viktige elementer i barns lek og læring. Barnehagene legger vekt på det. Trivsel og glede gir trygghet for barna og et godt grunnlag for videre utvikling.

Ingen diskriminering

Hvert barn skal møtes med tillit og respekt. Det skal ikke være rom for noen former for diskriminering eller krenkende ord og handlinger i barnehagenes virksomhet.

Åpne for alle barn

Vi lever i et mangfoldig samfunn med flere språk, religioner og kulturer, og er opptatt av at barnehager skal respektere de ulike barnas bakgrunn. Barnehager skal være åpne for alle barn.

Likestilling og pedagogisk utbytte

Barnehagen skal være en pedagogisk virksomhet. Det pedagogiske innholdet sikres blant annet ved at det stilles utdanningskrav til daglig ledere og pedagogiske ledere i barnehagene. Assistenter oppmuntres til kurs og videreutdanning.